Informació general

IMG 1662 copia         

L'escola salesiana de Sant Boi va esdevenir un centre d'Educació Secundària quan es va implantar la Reforma Educativa, l'any 1999. Els primers anys amb dues línies per curs escolar i tot seguit amb tres. No va trigar gaire a esdevenir un centre de referència per a tots aquells que buscaven una continuïtat per als estudis d'Educació Primària a la ciutat.

 

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos acadèmics (dels 12 als 16 anys). L’alumnat que obté el títol de graduat pot accedir: o bé al Batxillerat o bé a un Cicle Formatiu de grau mitjà de Formació Professional. També es pot accedir al món laboral un cop acabada l’ESO

Els ensenyaments s’organitzen -al llarg de l’etapa- en matèries Comunes i matèries Optatives de Primer a Tercer. A Quart trien un itinerari en funció dels estudis que vulguin seguir, dels seus interessos i de les seves capacitats. A més a més, fins  a Tercer realitzen un Treball de Síntesi amb una metodologia cooperativa. En canvi, a l’últim curs, fan el Projecte de Recerca.

 

A tota l’etapa donem un plus de qualitat als ensenyaments, tot impartint matèries Complementàries (activitats en Anglès, Tallers creatius, Laboratori, Competències socials, ...)

 

DSC01722 port WEB

DSC01748 copia 2

 

Considerem prioritari acompanyar els nois i noies en el seu creixement personal perquè adquireixin una formació acadèmica sòlida i d’acord amb els temps actuals. Treballem per formar persones reflexives i amb capacitat crítica, autònoms i responsables. I tot això, dins un marc de convivència respectuós i basat en la confiança i la comunicació.

 

Ens distingeix un estil propi, on una de les nostres prioritats, és una acurada atenció a la Diversitat del nostre alumnat. Hi cal destacar l’acció Tutorial: entrevistes personals amb l’alumne, activitats amb el grup classe, preavaluació, lliurament de les notes en mà,  orientació vocacional … També oferim el servei d’assessorament Psicopedagògic : detecció d’alumnes amb dificultats, adaptacions curriculars, plans individualitzats, orientació  i assessorament al professorat...

 

 Matèries optatives ofertades

1r Quadrimestre

2n Quadrimestre

1r ESO

Informàtica d’usuari I

Informàtica d’usuari I

Ortografia i expressió

Ortografia i expressió

Tècniques de laboratori

Tècniques de laboratori

Matemàtiques i consum

Matemàtiques i consum

2n ESO

Informàtica usuari I

Informàtica usuari I

Educació per a la Pau (Mediació)

Educació per a  la  pau (Mediació)

L'aigua

L'aigua

Narrar i descriure

Narrar i descriure

Cançons d'arreu del Món I

Cançons d'arreu del Món I

3r ESO

Francès I

Francès II

Empreneduria

Emprenedoria

Electrònica

Electrònica

Cançons d'arreu del Món II

Cançons d'arreu del Món II 

Mitologia

Arqueologia

 

 Itineraris de 4t d'ESO

Itinerari

Matèria Franja 1

Matèria Franja 2 

Matèria Franja Oberta

CIENTÍFIC

Física i química

Biologia i geologia

Música-2

Francès

Informàtica-2

Educació visual i plàstica

TECNOLÒGIC

Tecnologia-1

Física i química

HUMANÍSTIC

Música-1

Llatí

TÈCNIC PROFESSIONAL

Tecnologia-2

Informàtica-1