Informació general

WEB article ESO 1         

L'escola salesiana de Sant Boi va esdevenir un centre d'Educació Secundària quan es va implantar la Reforma Educativa, l'any 1999. Els primers anys amb dues línies per curs escolar i tot seguit amb tres. No va trigar gaire a esdevenir un centre de referència per a tots aquells que buscaven una continuïtat per als estudis d'Educació Primària a la ciutat.

 

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos acadèmics (dels 12 als 16 anys). L’alumnat que obté el títol de graduat pot accedir: o bé al Batxillerat o bé a un Cicle Formatiu de grau mitjà de Formació Professional. També es pot accedir al món laboral un cop acabada l’ESO

Els ensenyaments s’organitzen -al llarg de l’etapa- en matèries Comunes i matèries Optatives de Primer a Tercer. A Quart trien un itinerari en funció dels estudis que vulguin seguir, dels seus interessos i de les seves capacitats. A més a més, fins  a Tercer realitzen un Treball de Síntesi amb una metodologia cooperativa. En canvi, a l’últim curs, fan el Projecte de Recerca.

 

A tota l’etapa donem un plus de qualitat als ensenyaments, tot impartint matèries Complementàries (activitats en Anglès, Tallers creatius, Laboratori, Competències socials, ...)

 

WEB article ESO 2

WEB article ESO 3

 

Considerem prioritari acompanyar els nois i noies en el seu creixement personal perquè adquireixin una formació acadèmica sòlida i d’acord amb els temps actuals. Treballem per formar persones reflexives i amb capacitat crítica, autònoms i responsables. I tot això, dins un marc de convivència respectuós i basat en la confiança i la comunicació.

 

Ens distingeix un estil propi, on una de les nostres prioritats, és una acurada atenció a la Diversitat del nostre alumnat. Hi cal destacar l’acció Tutorial: entrevistes personals amb l’alumne, activitats amb el grup classe, preavaluació, lliurament de les notes en mà,  orientació vocacional … També oferim el servei d’assessorament Psicopedagògic : detecció d’alumnes amb dificultats, adaptacions curriculars, plans individualitzats, orientació  i assessorament al professorat...

 

 Matèries optatives ofertades

OFERTA DE MATÈRIES OPTATIVES
1r ESO Treball per Projectes
 
  1r Quadrimestre 2n Quadrimestre
2n  ESO Computer Science Computer Science
Educació pau (Mediació) Educació pau (Mediació)
Water Water
Cultura Clàssica Cultura Clàssica
Edició digital Edició digital
 
3r ESO Francès I Francès II
Emprenedoria Emprenedoria
Robòtica Robòtica
Cançons d’arreu del món II Cançons d’arreu del món II
El món del cinema Teatre

 

OPTATIVES 4t ESO

Franja 1

Escollir una matèria

(3h/setmana)

Física i química
LLatí
Economia
Biologia i Geologia

Franja 2

Escollir una matèria

(3h/setmana)

Tecnologia
Emprenedoria
Economia
Física i Química

Franja 3

Escollir una matèria

(2h/setmana)

Informàtica
Francès
Filosofia
Educació visual i plàstica

Franja 4

Escollir una matèria

(2h/setmana)

Música
Hª de l’Art
Informàtica
Filosofia