Des dels seus orígens, a I’any 1884, la Inspectoria Salesiana de Barcelona ha treballat en la Iínia de dotar I'alumnat de les seves escoles d'una formació integral de qualitat que li permeti desenvolupar-se com a persona i integrar-se a la Societat i al món laboral amb garantia d'èxit.  Així va néixer la primera escola salesiana de Catalunya, els Tallers Salesians a Sarrià, poble veí de Barcelona en aquell temps. Des de llavors la Societat ha sofert moltes transformacions i les escoles sempre han mirat de donar resposta als reptes de cada temps. Donat que el món d’avui evoluciona contínuament, només es podrà desenvolupar qualificadament I'acció educativa si es fa amb un esperit de millora contínua.

Amb aquest esperit de millora, i amb la voluntat de ser Iíders competents en el camp de l’educació, I’Àmbit d’Escoles va posar en marxa, l'any 2005, un programa de millora de la qualitat, basat en la norma UNE-EN-ISO 90012008, amb l’objectiu d’implementar i de mantenir un sistema de gestió de Ia qualitat  capaç de:

ü  Satisfer les necessitats i les expectatives dels seus destinataris:  alumnat, professorat, famílies d’alumnes, antics alumnes, clients interns, treballadors d'empreses, administracions i organismes oficials i, en general, la pròpia Societat.

ü  Complir amb els requisits de reglamentació i de Iegislació aplicables a l’àmbit educatiu en què es mou.

ü  Oferir I’educació com a un Servei d’interès general, obert a tothom, sense afany de Iucre amb un estil salesià.

ü  Garantir, mitjançant la certificació, que la qualitat dels seus Serveis és conforme a les especificacions de la Norma Internacional ISO 9001 de l’any 2008 i de les que determinin les actualitzacions futures de la Norma.                                          

 

Finalment, el 28 de maig de 2009, les escoles salesianes van obtenir la certificació de Qualitat, convertint-se en el primer grup escolar de Catalunya en obtenir l'ISO.