A la nostra escola hem incorporat noves maneres d'ensenyar per afavorir noves maneres d'aprendre. es tracta del PROJECTE ESCOLA DIGITAL: 

Els nostres recursos són:

Aules: Totes les aules i pràcticament tots els espais de l'escola estan equipats amb projectors PDI (Pissarres Digitals Interactives).

Aules Informàtica:  2 aules amb ordinadors per treballar les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) en el camp de l'educació.

El PROJECTE ESCOLA DIGITAL és concreta en: 

A partir de 2n ESO cada alumne/a té un ordinador personal, amb tot el programari necessari per al curs (Windows 8.1, Office 2013….). En la majoria de matèries es treballa amb llibres digitals.

L’alumne/a pot accedir a les pàgines web del professor que complementen el seu aprenentatge. 

A més, cada alumne de l'ESO disposa d'un compte de gmail gestionat per l’escola, la qual cosa permet: 

  • Una interacció més directa i ràpida professor-alumne i alumne-professor. 
  • L’ús del  Google drive: Que permet treballar de forma virtual amb l'ordinador als alumnes, tant de forma individual com grupal.
  • Els seguiment dels deures a través del calendari.

Novetat de propera implantació! La Plataforma TALENTIA: Una eina de consulta i participació (tipus moodle) de l’alumne. És controlat pel professor.

Aquests recursos ens permeten potenciar les següents línies d’acció:

  • Més atenció a la diversitat
  • Més motivació i aprofundiment en l'estudi
  • Millor ensenyament-aprenentatge
  • Més respecte als diversos ritmes d'aprenentatge
  • Més interacció entre alumnes i professors
  • Més vinculació amb el món real
  • Més preparació per afrontar els reptes formatius del futur 

 1X1