El pla de convivència  és el document on es recull  i sistematitza  el marc normatiu i de convivència  a l’escola. Els seus objectius són:

- Educar per a la convivència
- Prevenir conductes que poden ser font de dificultats
- Intervenir en les situacions de conflicte

Aquest pla es caracteritza per recollir l’estil educatiu de Don Bosco, les normes de convivència de cada etapa, el règim disciplinari, el funcionament del Servei de Mediació i els protocols d’actuació  que seguim. 

Tot dins d'una acció que s’orienta cap a un enfocament preventiu: a nivell tutorial cada curs, amb tots els alumnes, es treballen les relacions grupals, les habilitats socials,  l’autoestima, l’empatia i la comunicació assertiva. S’intenta generar un clima positiu a les aules. Es treballa a través de diverses activitats tutorials, pastorals, sortides per treballar dinàmiques de grup, etc.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Un bon centre no és el que no té conflictes , sinó el que sap aprofitar-los per potenciar el creixement personal i social dels alumnes.  Entenem el conflicte com una oportunitat  d’ajuda i millora educativa. Per això procurem oferir experiències de socialització , formant-los en la resolució pacífica i positiva dels conflictes.

Les intervencions procuren tenir present la flexibilitat, potencien la capacitat d’adaptació i preserven la confidencialitat i el respecte. Creiem en la corresponsabilitat de tota la Comunitat Educativa i afavorim el paper protagonista de l’alumnat.

PROTOCOL D'ASSETJAMENT ENTRE IGUALS

També disposem d’un protocol que activem si es donen  situacions de maltractament entre iguals (Bullying).

Aquest protocol recull totes les actuacions que es dissenyen per tal de canviar la situació negativa cap a una positiva que ajudi al desenvolupament de relacions afectives entre els alumnes.

Des del moment en el qual es té coneixement d’una possible situació de maltractament entre iguals, s’avalua la mateixa amb diferents tècniques per recollir informació real sobre el que està passant. 

A partir d’aquest moment, l’equip de coordinació de l’etapa  programa actuacions amb tots els alumnes implicats (seguiments personalitzats), el grup classe (activitats específiques), les famílies (informacions i orientacions) , i altres professionals si la situació ho requereix (psicòlegs, EAP, Inspecció,..).  Així, l’abordatge de la situació és sistèmic i educatiu prioritàriament.

Es concreten persones, responsabilitats, calendari, objectius i avaluació de les mesures, per tal de garantir el bon funcionament social entre els alumnes.