El pla de convivència de la nostra escola  es caracteritza per recollir l’estil educatiu de Don Bosco, les normes de convivència de cada etapa, el règim disciplinari, el funcionament del Servei de Mediació i els protocols d’actuació  que seguim.

El pla de convivència  és el document on es recull  i sistematitza  el marc normatiu i de convivència  a l’escola. Els seus objectius són:

-          Educar per a la convivència

-          Prevenir conductes que poden ser font de dificultats

-          Intervenir en les situacions de conflicte

Un bon centre no és el que no té conflictes , sinó el que sap donar respostes que potenciïn el creixement personal i social dels alumnes.  Entenem el conflicte com una oportunitat  d’ajuda i millora educativa. Per això procurem oferir experiències de socialització , formant-los en la resolució pacífica i positiva dels conflictes.  Les intervencions procuren tenir  present la flexibilitat, potencien  la  capacitat d’adaptació i preserven la confidencialitat i el respecte . Creiem en la corresponsabilitat de tota la Comunitat Educativa i  afavorim el paper protagonista de l’alumnat.